بخشی از سؤال­ های تخصصی آزمون سراسری 1394 گروه آزمایشی هنر  از کتاب کارگاه هنر 1 (کد: 594)، کارگاه هنر2 (کد: 1/594)، سیر هنر در تاریخ 1 (کد:3/594)، سیر هنر در تاریخ 2(کد:8/594)، انسان، فضا، طراحی(کد: 7/594)، آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران(کد:6/594)، مبانی هنرهای تجسمی (کد:21/358)، طراحی1 (کد:92/359)، طراحی2 (کد:9/489)، آشـنایی با بنـاهای تـاریخی (کد:6/492)، خط در گرافیک (کد:6/491)، ترسیم فنی و نقشه­ کشی (کد: 78/359)، کارگاه نقاشی(کد:3/496)، عکاسی1(کد:15/358)، طراحی اندام و لباس(کد:8/494)، کارگاه طراحی نقوش سنتی(کد:77/359)، ‌حجم­سازی1 (کد:3/450)، آشنایی با صنایع دستی ایران 1 (کد:30/359) و مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی (کد:331) طراحی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اعداد اعشاری برعکس است.