توجه: با عنایت به اینکه درس ریاضی برای دیپلمه‌های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی از سال‌ 1389 به بعد به صورت سراسری و کشوری برگزار گردیده است، این درس برای دیپلمه‌های سال 89 به بعد که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت نموده‌اند، جزو دروس سوابق تحصیلی در نظر گرفته می‌شود؛ ولی برای دیپلمه‌های سال‌های قبل از 1389، سوابق تحصیلی براساس نمرات سایر دروس موجود صورت می‌پذیرد.
ب- عدم تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی:
برای ­داوطلبانی که ­بین ­سوابق ­تحصیلی آنان با گروه آزمایشی ثبت نامی مطابقت وجود ندارد، تاثیرسوابق تحصیلی براساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسری تا میزان 25 درصد خواهد بود. میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم‌های غیرمرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب به مواد آزمون گروه‌های آزمایشی مختلف با درنظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه‌های مربوط. برای این داوطلبان، درصد تاثیر و ضرایب دروس مرتبط با مواد آزمون به تفکیک نوع دیپلم و گروه آزمایشی‌های مختلف براساس جداول شماره (5) تا (13) خواهد بود.
 


جدول شماره (5): دیپلم ریاضی فیزیک  گروه آزمایشی علوم تجربی
تاثیرنمرات دروس دیپلم
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروههای مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
4
4
4
4
4
عربی 3
2
2
2
2
2
تعلیمات دینی و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجی 3
2
2
2
2
2
حسابان
2
3
3
4
3
فیزیک 3 و آزمایشگاه
2
2
2
3
2
شیمی 3 و آزمایشگاه
3
4
2
2
2
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
2/18
9/17
0/16
2/20
5/19
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
8/81
1/82
0/84
8/79
5/80
 


جدول شماره (6): دیپلم علوم تجربی  گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی
تاثیرنمرات دروس دیپلم
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‌های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
4
4
4
عربی 3
2
2
2
تعلیمات دینی و قرآن 3
3
3
3
زبان خارجی 3
2
2
2
فیزیک 3 و آزمایشگاه
3
3
2
شیمی 3 و آزمایشگاه
2
3
3
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
1/17
7/17
6/18
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
9/82
3/82
4/81
 
جدول شماره (7):دیپلم ریاضی فیزیک  گروه آزمایشی علوم انسانی
تاثیرنمرات دروس دیپلم
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه­های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
4
4
4
4
4
عربی 3
2
2
2
2
2
تعلیمات دینی و فرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجی 3
2
2
2
2
2
حسابان
2
4
4
3
3
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
85/6
7/9
3/10
7/7
1/8
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
15/93
3/90
7/89
3/92
9/91


 
جدول شماره (8): دیپلم علوم انسانیگروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی
تاثیرنمرات دروس دیپلم
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه­های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زبان فارسی تخصصی
4
4
4
عربی 3 ویژه علوم انسانی
2
2
2
تعلیمات دینی و قرآن 3
3
3
3
زبان خارجی 3
2
2
2
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
2/7
7/6
9/7
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
8/92
3/93
1/92
 
 
جدول شماره (9): دیپلم علوم تجربیگروه آزمایشی علوم انسانی
تاثیرنمرات دروس دیپلم
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه­های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
4
4
4
4
4
عربی 3
2
2
2
2
2
تعلیمات دینی و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجی 3
2
2
2
2
2
ریاضی 3
2
4
4
3
3
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
85/6
7/9
3/10
7/7
1/8
درصد تاثیرنمرات آزمون سراسری
15/93
3/90
7/89
3/92
9/91


 
جدول شماره (10): دیپلم علوم انسانی گروه آزمایشی علوم تجربی
تاثیرنمرات دروس دیپلم
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه­های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
زبان فارسی تخصصی
4
4
4
4
4
عربی 3 ویژه علوم انسانی
2
2
2
2
2
تعلیمات دینی و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجی 3
2
2
2
2
2
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
2/6
2/5
5/5
85/5
7/6
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
8/93
8/94
5/94
15/94
3/93
 
جدول شماره (11): دیپلم های ریاضی فیزیک، علوم تجربیگروه آزمایشی هنر
تاثیرنمرات دروس دیپلم
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه­های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
میانگین دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
4
4
4
4
4
عربی 3
2
2
2
2
2
تعلیمات دینی و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجی 3
2
2
2
2
2
دیپلمه‌های ریاضی فیزیک: میانگین دروس فیزیک 3 آزمایشگاه و حسابان
دیپلمه‌های علوم تجربی: میانگین دروس فیزیک 3 آزمایشگاه و ریاضی 3
1
3
1
1
1
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
0/7
9/8
95/7
0/7
4/7
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
0/93
1/91
05/92
0/93
6/92
 


جدول شماره (12):دیپلم علوم انسانیگروه آزمایشی هنر
تاثیرنمرات دروس دیپلم
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه­های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
زبان فارسی تخصصی
4
4
4
4
4
عربی 3
2
2
2
2
2
تعلیمات دینی و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجی 3
2
2
2
2
2
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
5/5
9/4
2/6
5/5
85/5
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
5/94
1/95
8/93
5/94
15/94
 
جدول شماره (13): همه دیپلم‌ها (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی)گروه آزمایشی زبان‌های خارجی
تاثیرنمرات دروس دیپلم
ضرایب دروس­در­آزمون­ سراسری ­در ­زیرگروه­های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی
4
4
4
4
عربی 3
2
2
2
2
تعلیمات دینی و قرآن 3
3
3
3
3
زبان خارجی 3
2
2
2
4
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
96/11
96/11
96/11
25
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
04/88
04/88
04/88
0/75
 
به طور خلاصه می­توان گفت که میزان تاثیرسوابق تحصیلی گروه­های آزمایشی مختلف براساس جداول شماره (14) تا (18) است. همان گونه که ذکر شد، میزان تاثیر نمرات دروس دیپلم با تاثیرقطعی و حداکثر 25 درصد است؛ به طوری که اگر رشته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی وی یکسان و نمرات تمامی دروس دیپلم در سال‌های 1384 تا 1393 اخذ شده باشد، میزان تاثیر دروس مؤثر25 درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی وی متفاوت باشد، میزان تاثیر دروس مؤثر وی براساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و  جایگزین 25 درصد می­شود. برای داوطلبان مشمول، که نمرات دروس سوابق تحصیلی آنها به طور کامل موجود نیست یا سال اخذ آنها به غیر از سال‌های 1384 تا 1393 است، ضرایب این دروس از درصد سوابق تحصیلی کسر خواهد شد.


جداول میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلمه‌های مشمول سابقه تحصیلی در نمره کل داوطلبان به تفکیک گروه آزمایشی و نوع دیپلم
جدول شماره (14)
                گروه آزمایشی
نوع دیپلم
علوم ریاضی و فنی
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
ریاضی فیزیک
25
25
25
علوم تجربی
17/1
17/7
18/6
علوم انسانی
7/2
6/7
7/9
علوم و معارف اسلامی
7/2
6/7
7/9
جدول شماره (15)
                 گروه آزمایشی
نوع دیپلم
علوم تجربی
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
ریاضی فیزیک
18/2
17/9
16
20/2
19/5
علوم تجربی
25
25
25
25
25
علوم انسانی
6/2
5/2
5/5
5/85
6/7
علوم و معارف اسلامی
6/2
5/2
5/5
5/85
6/7
جدول شماره (16)
             گروه آزمایشی
نوع دیپلم
علوم انسانی
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
ریاضی فیزیک
6/85
9/7
10/3
7/7
8/1
علوم تجربی
6/85
9/7
10/3
7/7
8/1
علوم انسانی
25
25
25
25
25
علوم و معارف اسلامی
25
25
25
25
25
جدول شماره (17)
                 گروه آزمایشی نوع دیپلم
هنر
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
ریاضی فیزیک
7
8/9
7/95
7
7/4
علوم تجربی
7
8/9
7/95
7
7/4
علوم انسانی
5/5
4/9
6/2
5/5
5/85
علوم و معارف اسلامی
5/5
4/9
6/2
5/5
5/85
 
 
 
 
 
 
جدول شماره (18)
                  گروه آزمایشی
نوع دیپلم
زبان های خارجی
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
ریاضی فیزیک
11/96
11/96
11/96
25
علوم تجربی
11/96
11/96
11/96
25
علوم انسانی
11/96
11/96
11/96
25
علوم و معارف اسلامی
11/96
11/96
11/96
25


جمع­بندی
میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبان آزمون سراسری به شرح ذیل است:
1-     اگر رشته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی وی یکسان و نمرات تمامی دروس دیپلم در سال‌های 1384 تا 1393 اخذ شده باشد، میزان تاثیر دروس مؤثر حداکثر 25درصد است.
2-     اگر رشته دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی وی متفاوت باشد، میزان تاثیر دروس مؤثر وی براساس دروس مؤثر موجود در گروه آزمایشی محاسبه می شود.
3-    برای داوطلبان مشمول که نمرات دروس سوابق تحصیلی آنها به طور کامل موجود نیست، میزان تاثیر دروس مؤثر وی براساس دروس مؤثر موجود محاسبه می‌شود.
4-     بدیهی است که میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبان غیرمشمول سابقه تحصیلی، صفر است.
جدول  شماره (19): میزان تاثیر سوابق تحصیلی در نمره کل داوطلبان به تفکیک نوع دیپلم و گروه آزمایشی
 
مثال: فرض کنید داوطلبی که دارای دیپلم ریاضی فیزیک است،در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی شرکت نموده است. این داوطلب دیپلم خود را در سال 1389 اخذ نموده و امتحانات تمامی دروس مؤثر اخذ دیپلم او به صورت نهایی و کشوری بوده است. وضعیت علمی داوطلب به شرح ذیل است:
نمره آزمون در زیر گروه 1: 9317                                              نمره سابقه تحصیلی در زیر گروه 1: 8850
این داوطلب مشمول سوابق تحصیلی است و نوع دیپلم وی با گروه آزمایشی که در آن شرکت کرده است، تطابق دارد؛ بنابراین، نمره کل نهایی او در زیر گروه 1 عبارت است از:
0/75×9317 + 0/25×8850 = 9200/25≈ 9201


آمار و اطلاعات آزمون سراسری سال 1393
در جدول شماره (20) و نمودار ذیل، تعداد شرکت کنندگان آزمون سراسری سال 1393، با توجه به اینکه غیر مشمول، مشمول ناقص (میزان تاثیر سوابق تحصیلی کمتر از 25 درصد) و مشمول کامل (میزان تاثیر سوابق تحصیلی 25 درصد) اعمال سوابق تحصیلی هستند، ارایه شده است. همان‌طور که ملاحظه می­شود، سوابق تحصیلی 4/73 درصد شرکت کنندگان در این آزمون به طور کامل بوده و 25 درصد تاثیر قطعی داشته است.
 
جدول شماره (20): تعداد شرکت کننده آزمون سراسری سال 1393
گروه آزمایشی
غیرمشمول
مشمول ناقص
مشمول کامل
کل
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
 علوم ریاضی و فنی
8386
4/4
4014
2/1
179139
93/5
191539
علوم تجربی
45703
10/3
20783
4/7
377335
85/0
443821
علوم انسانی
33004
15/2
12740
5/9
171483
78/9
217227
هنر
8575
21/1
32064
78/9
0
0/0
40639
زبان‌های خارجی
5167
5/2
93933
94/8
0
0/0
99100
کل
100835
10/2
163534
16/5
727957
73/4
992326
 
 
 برای دیدن درستی اعداد و فرمول به pdf مراجعه شود

 

لینک مطلب در پیک سنجش