با سلام خدمت همه ی دوستان و همراهان شبکه ی کنکور . با آرزوی گذراندن اوقاتی خوش در ایام نوروز ، توجه شما را به مطلب زیر که برگرفته از پیک سنجش می باشد جلب می کنیم : 


مقدمه
آزمونهای سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، همه ساله به منظور انتخاب مستعدترین داوطلبان، توزیع پذیرفتهشدگان در رشتههای مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها مطابق ظرفیت اعلام شده، تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور و فراهم نمودن زمینه رقابت سالم برای راهیابی ثبت نام کنندگان به مقاطع مختلف تحصیلات عالی، توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود. سازمان سنجش آموزش کشور علاوه بر رسالت اصلی خود، یعنی گزینش داوطلبان با بهترین معیارهای علمی، موظف به اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو است.
مطابق تبصره 5 ماده 5 قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور » مصوب 10/6/92 مجلس شورای اسلامی، تاثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند، در سال اول اجرای قانون، حداقل 25 درصد است. همچنین این قانون از سال تحصیلی 93-94 لازم الاجرا شده است؛ بنابراین، با توجه به اینکه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1393 در سال تحصیلی 93-94 شروع به تحصیل می­کردند، این قانون در آزمون سراسری سال 1393 اجرا شد و در آزمون سراسری سال 1394 نیز این قانون همانند آزمون سراسری سال 1393 اجرا می­شود.

در ادامه ی مطلب همراه ما باشید . 

مقدمه
آزمونهای سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، همه ساله به منظور انتخاب مستعدترین داوطلبان، توزیع پذیرفتهشدگان در رشتههای مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها مطابق ظرفیت اعلام شده، تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور و فراهم نمودن زمینه رقابت سالم برای راهیابی ثبت نام کنندگان به مقاطع مختلف تحصیلات عالی، توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود. سازمان سنجش آموزش کشور علاوه بر رسالت اصلی خود، یعنی گزینش داوطلبان با بهترین معیارهای علمی، موظف به اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو است.
مطابق تبصره 5 ماده 5 قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور » مصوب 10/6/92 مجلس شورای اسلامی، تاثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند، در سال اول اجرای قانون، حداقل 25 درصد است. همچنین این قانون از سال تحصیلی 93-94 لازم الاجرا شده است؛ بنابراین، با توجه به اینکه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1393 در سال تحصیلی 93-94 شروع به تحصیل می­کردند، این قانون در آزمون سراسری سال 1393 اجرا شد و در آزمون سراسری سال 1394 نیز این قانون همانند آزمون سراسری سال 1393 اجرا می­شود.


تعاریف
Ø سوابق تحصیلی: نمرات دروس موجود سال سوم متوسطه (دیپلم) است که زمان امتحان آن سال 1384 و بعد از آن بوده و به صورت نهایی و کشوری برگزار شده است.
Ø   دیپلم موثر: دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی است.
Ø مشمول سابقه تحصیلی: دیپلمه‌های نظام جدید آموزش متوسطه ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی هستند که دیپلم خود را در سال‌های 1384 به بعد اخذ نموده و حداقل یک درس را به صورت نهایی و کتبی امتحان داده­اند.
دروس سوابق تحصیلی و میزان تاثیر آن
براساس مصوبات سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 23/7/93  و در راستای اجرای قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب 10/6/92 مجلس شورای اسلامی، در آزمون سراسری سال 1394، آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را طی سال‌های 1384 لغایت 1393 اخذ نموده­اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند وسوابقتحصیلیموجودبهمیزانحداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب وبه صورتتاثیرقطعیدرنمرهکل نهایی آنان لحاظ می­شود.
میزان تاثیرسابقه تحصیلی در هر زیر گروه حداکثر 25 درصد است و با توجه به نوع دیپلم داوطلب و گروه آزمایشی که در آن شرکت نموده­ است، این میزان تاثیر تعیین می­شود؛ لذا با توجه به موارد فوق دو حالت وجود دارد:
الف- عنوان دیپلم با گروه آزمایشی تطابق دارد:
برای این داوطلبان سوابق تحصیلی به میزان حداکثر 25 درصد (در صورتی که تمامی دروس در سال‌های مشمول اعمال سوابق تحصیلی اخذ شده و به صورت نهایی امتحان داده باشد؛ در غیر این صورت، دروس خارج از این سال‌ها حذف و ضریب مربوطه از اثر 25 درصد کسر می‌شود و معادل آن به اثر آزمون افزوده می­شود) و بر اساس جداول شماره (1) تا (4) در نمره کل نهایی تاثیر دارد.
 
عنوان دیپلم
گروه آزمایشی
ریاضی فیزیک
علوم ریاضی و فنی
علوم تجربی
علوم تجربی
علوم انسانی
علوم انسانی
علوم و معارف اسلامی
علوم انسانی

 
جدول شماره (1): دیپلم ریاضی فیزیک        گروه علوم ریاضی وفنی
         تاثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25درصد
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‌های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی3
4
4
4
عربی3
2
2
2
تعلیمات دینی وقرآن3
3
3
3
زبان خارجی3
2
2
2
میانگین وزنی دروس جبرو احتمال ، هندسه2 و حسابان
4
4
3
فیزیک3 وآزمایشگاه
3
3
2
شیمی3 وآزمایشگاه
2
3
3
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
25
25
25
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
75
75
75
 
جدول شماره (2):دیپلم علوم تجربی  گروه آزمایشی علوم تجربی
تاثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25درصد
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه­های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی3
4
4
4
4
4
عربی3
2
2
2
2
2
تعلیمات دینی وقرآن3
3
3
3
3
3
زبان خارجی 3
2
2
2
2
2
زمین شناسی
0
1
4
1
1
ریاضی 3
2
3
3
4
3
زیست شناسی2 وآزمایشگاه
4
4
2
2
2
فیزیک3 وآزمایشگاه
2
2
2
3
2
شیمی3 و آزمایشگاه
3
4
2
2
2
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
25
25
25
25
25
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
75
75
75
75
75
 
 


جدول شماره (3):دیپلم علوم انسانی  گروه آزمایشی علوم انسانی
تاثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25درصد
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه­های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
زبان فارسی تخصصی
4
4
4
4
4
عربی3 ویژه علوم انسانی
2
2
2
2
2
تعلیمات دینی وقرآن3
3
3
3
3
3
زبان خارجی 3
2
2
2
2
2
ریاضی
2
4
4
3
3
میانگین وزنی دروس ادبیات فارسی تخصصی و آرایه های ادبی
4
2
2
2
2
میانگین وزنی دروس تاریخ ایران وجهان2 و جغرافیا2
1
1
1
3
1
جامعه شناسی2
1
3
2
2
3
فلسفه و منطق
3
1
1
2
2
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
25
25
25
25
25
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
75
75
75
75
75
 
جدول شماره (4): دیپلم علوم و معارف اسلامی  گروه آزمایشی علوم انسانی
تاثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 25درصد
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه­های مختلف
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
زبان فارسی تخصصی
4
4
4
4
4
عربی3 ویژه علوم معارف
2
2
2
2
2
میانگین وزنی دروس اصول وعقاید2، تفسیر وعلوم قرآنی2 و اخلاق2
3
3
3
3
3
زبان خارجی3
2
2
2
2
2
ریاضی
2
4
4
3
3
ادبیات فارسی تخصصی
4
2
2
2
2
تاریخ اسلام2
1
1
1
3
1
جامعه شناسی2
1
3
2
2
3
فلسفه و منطق
3
1
1
2
2
درصد تاثیر سوابق تحصیلی
25
25
25
25
25
درصد تاثیر نمرات آزمون سراسری
75
75
75
75
75