هر ساله با شروع بازه ی انتخاب رشته بازاری به وجود می آید برای مشاوران و موسسات مختلف با دریافت مبالغی اقدام به انتخاب رشته می کنند ولی دو موسسه ی گزینه دو و کانون فرهنگی آموزش در سایت خود اقدام به ارائه ی خدمات رایگان انتخاب رشته ی اینترنتی می کنند . هم اکنون امکان انتخاب رشته ی اینترنتی به صورت رایگان در سایت های این دو موسسه فعال شده که می توانید با مراجعه به سایت های این دو موسسه  از این امکانات اسفاده کنید .