فایل ۳۷ رادیو مذاکره:در این شماره از رادیو مذاکره  با امیر تقوی، یکی از مدیران موفق در صنعت مخابرات بخش خصوصی کشور به گفتگو نشته ایم.

این فایل را میتوانید دانلود کنید