فایل ۲۸ رادیو مذاکره: در این شماره از رادیو مذاکره مطالبی در مورد مذاکره رقابتی بر اساس فصل چهارم کتاب فنون مذاکره نوشته محمدرضا شعبانعلی، مورد بحث و اشاره قرار میگیرد.

این فایل را میتوانید دانلود کنید