سینتیک شیمیایی- بخش1

1- تمرین حل شده ی صفحه 9 با تغییراتی به صفحه 10 انتقال یافته است.

2- تمرین صفحه 10 به متن صفحه 9 انتقال یافته و معادله سرعت خواسته شده است.

3- در صفحه 21 شکل 16 سازو کار 5 مرحله ای هیدروژن دار کردن اتن و توضیحات زیر شکل و حاشیه حذف شده است.

تعادلات شیمیایی- بخش2

تغییری اعمال نشده است.

 

اسید و باز- بخش3

1-در صفحه 49 مورد 9 به صورت (قدرت یک اسید با مقدار ثابت یونش آن رابطه ی مستقیم دارد) اصلاح شده است.

2-صفحه 49 مورد 10 با عبارت ( قدرت اسیدی کربوکسیلیک اسیدها با افزایش تعداد کربن کاهش می یابد) جایگزین شده است.

3-در صفحه 52 در زیر شکل حاشیه کتاب جمله ( چه روی داده است ؟) حذف شده است.

4-در حاشیه صفحه 58 شکل 1 به متن صفحه 57 منتقل شده هم چنین در حاشیه صفحه 57 لگاریتم گیری از بار الکترون حذف شده است.

5-در صفحه 58 اثر هم تراز کنندگی ( پاراگراف پایین جدول) حذف شده است ضمناً در جدول همین صفحه ترتیب قرار گرفتن اسیدها و باز مزدوج مربوطه به صورت زیر تغییر یافته است.

6-در حاشیه ی صفحه 59 از سطر 11 تا 21 (می توان چشم پوشی کرد) حذف شده است. 7-در صفحه 61 فکر کنید پایین صفحه حذف شده است.

8-در صفحه 63 در جدول 2 شناساگر لیتموس با شناسا گر عمومی جایگزین شده است.

9-صفحه 67پرسش 4و 5 حذف شده است.

10-در حاشیه ی صفحه ی 68 توضیحات بالای شکل ( در مورد در تری فلوئورو اتانوئیک اسید ) حذف شده است.

12-در صفحه 73 حاشیه حذف شده است.

13-در انتهای حاشیه اول صفحه 76( پرسش : اطلاق نام اسید به این ترکیب را چگونه توجیه می کنید ؟)حذف شده است .

14-در صفحه 77 فکر کنید حذف شده است.

 15- حاشیه صفحه 79به حاشیه صفحه 78 کتاب جدید منتقل شده است .

16- صفحه 79 و 80 به طور کامل حذف شده است .

 الکتروشیمی-بخش4

1-صفحه 95 و 96 .سلول های غلظتی - فکر کنید و بیش تر بدانید حذف شده است.

lمنبع : وب سایت کانون